K
Contributor
Kyoichi Tsuzuki

The amateur photographs of Takeshi Shimajiri

BY Kyoichi Tsuzuki |